Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

Αναφορά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Αναφορά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,

 κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

Σαν ΑΝΑΦΟΡΑ τη συνημμένη επιστολή των Αξιωματικών Π.Α. Ν.Δ.445/74  Σχετικά με : την Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ. 445/74.

Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον Κανονισμό της  Βουλής.

O Βουλευτής

Ανδρέας Νικολακόπουλος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ.445/74

ΠΡΟΣ : Αξιότιμο κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Βουλευτή Ν. Ηλείας

ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ. 445/74

ΣΧΕΤ : α. Ν.Δ.445/74 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.744/77   β. Ν.2439/96  γ. Ν.3016/02  δ. Ν.4407/16 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4433/16 και 4609/19

Αξιότιμε κ. Βουλευτά

Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στο να αναδείξει, να αποκαταστήσει και να αποσαφηνίσει το ζήτημα της δυσμενούς διακριτής μεταχείρισης που δημιουργήθηκε με το (δ) σχετικό, στους προερχόμενους από την ίδια κατηγορία Αξιωματικούς, μονιμοποιηθέντες του Ν.Δ. 445/74.

Ειδικότερα:

1. Από το 1974 μέχρι και το 1989 με βάση το Ν.Δ 445/1974 (Α’ 160) η

Πολεμική Αεροπορία προκήρυσσε διαγωνισμούς, για την κατάταξη Υπαξιωματικών με το βαθμό του Υποσμηνία προερχόμενοι από πολίτες ή από κληρωτούς που ήδη υπηρετούσαν, και Σμηνία ή Αρχισμηνία εξ εφέδρων ορισμένων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει αυξημένες ανάγκες σε Υπαξιωματικούς.

Όσοι επιλέξαμε τον άνω τρόπο κατάταξης, συνεχίσαμε με ένταξη στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με το βαθμό που φέραμε, στην ανάλογη χρονική επετηρίδα των παραγωγικών σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΤΥΑ και ΣΥΔ στο τέλος αυτής όπως, προβλεπόταν στις εγκυκλίους πρόσληψης και στα άρθρα 5 και 46 του (α) σχετικού. Η αρχαιότητα αυτή διατηρήθηκε κατά την διάρκεια ως Υπαξιωματικοί καιακολούθως, προαγόμενοι στον βαθμό του Ανθσγού, ακολουθήσαμε την ίδια σειρά εξέλιξης με τους προερχόμενους συναδέλφους, από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών [ΑΣΣΥ (ΣΤΥΑ και ΣΥΔ)].

2. Με την ψήφιση του Ν.4609/2019 (Άρθρο 32, παράγραφος 1) δημιουργείται διακριτή μεταχείριση Αξιωματικών της Π.Α. προερχόμενων από την ίδια κατηγορία (Αξιωματικών μονιμοποιηθέντων του Ν.Δ. 445/74), από την οποία προκύπτουν, πέραν των οικονομικών και ηθικών ζητημάτων των στελεχών, και θέματα ασυνέχειας της Διοίκησης, διασάλευσης της Ιεραρχίας, έννοιες που είναι αυστηρά

συνυφασμένες με την δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Άμεση συνέπεια της ισχύουσας διάταξης είναι να μην υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που υπηρετήσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτοί, με αποτέλεσμα ο χρόνος λογισμού μας ως αξιωματικοί να θεωρείται μεταγενέστερος από αυτόν που ίσχυε πριν τη ψήφιση του Ν.4609/2019, γεγονός που μας επιφέρει σημαντικές συνέπειες καθότι:

α. Καθυστερούμε να λάβουμε την προαγωγή μας στον επόμενο βαθμό, με συνέπεια να οδηγούμαστε σε πρόωρη αποστρατεία, λόγω κατάληψης  του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές μας.

β. Διαταράσσεται η αρχαιότητα και η σταδιοδρομική μας εξέλιξη, η οποία ίσχυε για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των (α) και (β) σχετικών νόμων.

γ. Υφιστάμεθα δυσμενή μεταχείριση έναντι των συναδέλφων μας ίδιας προέλευσης (Αξιωματικοί της Π.Α. μονιμοποιηθέντες του Ν.445/74 με συνεχόμενη θητεία στην Π.Α.), καθότι, κατά το λογισμό τους ως αξιωματικοί, υπολογίζεται και ο χρόνος από την ημερομηνία κατατάξεως τους ως κληρωτοί, δηλαδή το χρονικό διάστημα της θητείας τους, κάτι που δεν ισχύει για εμάς.

δ. Αντιτίθεται στις προβλέψεις των κάτωθι ισχυουσών διατάξεων: (1) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.744/77, που αντικατέστησε το άρθρο 51 του Ν.Δ.445/74, ορίζεται ότι: «2. Ειδικώτερον δια τας προαγωγάς των εθελοντών προσμετρείται ως ελάχιστος χρόνος παραμονής εν τω βαθμώ αναδρομικώς και ο διανυθείσας τοιούτος του στρατευσίμου. Ούτοι εφ’ ότου συμπλήρωσαν τον ελάχιστον προς προαγωγήν  χρόνον κρίνονται υπό των αρμοδίων Συμβουλίων μετά παρέλευσιν εκατόν (100) ημερών από της κατατάξεώς των και προάγονται του κατά τα άνω πλεονάζοντος χρόνου υπολογιζόμενου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας εν τω βαθμώ δι’ άπασας τας περιπτώσεις πλην του δικαιώματος λήψεως αποδοχών αναδρομικώς.»

(2) Με τις διατάξεις της παραγράφου 15α του άρθρου 16 του Ν.2439/96 ορίζεται ότι: «15. Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται η παρακάτω υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων:

«Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη».

(3) Σύμφωνα με το (γ) σχετικό η «…παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α`), αντικαθίσταται ως εξής: “6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2838/2000, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, στην τέως Ελληνική Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης, η υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή Εφέδρου, καθώς και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι., στα Τ.Ε.Ι., στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), πριν και μετά τη λήψη του διπλώματος Γ` Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης ειδικότητας, εφόσον η φοίτηση ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ειδικότητα αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύθηκε πριν από την αποφοίτησή του από την οικεία Σχολή». η προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία θαλάσσια υπηρεσία,

4. Επισημαίνεται ότι η ισχύουσα σήμερα διάταξη της παραγράφου 1 του Άρθρου 32 του Ν. 4609/2019 είχε αρχικά εισαχθεί και ψηφιστεί με το (δ) σχετικό νόμο (Ν.4407/2016, Άρθρο 18, Παράγραφος 26), ωστόσο, λόγω της ανωτέρω  περιγραφόμενης αδικίας, αποσύρθηκε με τη ψήφιση του Ν.4433/2016 (Άρθρο 2, Παράγραφος 4).

5. Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε τη νομοθετική ρύθμιση, εάν είναι δυνατόν σε υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ ώστε:

α. Στη συνολική πραγματική στρατιωτική υπηρεσία των εν ενεργεία αξιωματικών, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον λογισμό μας ως αξιωματικοί, να συνυπολογισθεί και το χρονικό διάστημα της θητείας μας ως κληρωτών συνεχόμενης ή ολοκληρωμένης, ανεξαρτήτως βαθμού.

β. Την προσθήκη στο άρθρο 32 του Ν.4609/2019: «Ειδικά για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 οι οποίοι είχαν πρότερη ολοκληρωμένη ή μη στρατεύσιμη υπηρεσία, ο χρόνος που διανύθηκε εντός αυτής ανεξαρτήτως του βαθμού, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού αθροιστικά. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών, πριν της ημερομηνίας ισχύος του Ν4609/19».

6. Με την υλοποίηση των ανωτέρω εισηγήσεων δεν επηρεάζεται στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και επιπρόσθετα:

α. Συμπεριλαμβάνει το προσωπικό θέματος, που έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία και έχει επανέλθει με περισσότερο χρόνο μεν, αλλά όχι συνεχόμενο.

β. Συμπεριλαμβάνει το προσωπικό θέματος που λόγω των άρθρων 43 έως 46 του Ν.Δ. 445/74 στην εφαρμογή του (δ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4609/2019, δεν μπορεί να ληφθεί διοικητικά ως προς την εξέλιξής μας, ο χρόνος της ολοκληρωμένης ή μη στρατεύσιμης θητείας.

γ. Επαναφέρει την ομαλότητα στην αρχαιότητα των αξιωματικών της ίδιας κατηγορίας διαφορετικών ημερομηνιών κατάταξης.

δ. Δεν επηρεάζει την κατηγορία των αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ διότι, με το άρθρο 18 του Ν.4407/16, οι Αξιωματικοί εκ ΑΣΣΥ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών του Ν.Δ.445/74, που απέκτησαν τον βαθμό στο ίδιο ημερολογιακό έτος, και με την παρ.21 του ιδίου, τηρείται ξεχωριστή επετηρίδα.

7. Τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι, δικαιολογούν την θετική αντιμετώπιση του θέματός μας και ελπίζουμε σε αποκατάσταση αυτού.

Με  εκτίμηση

Αξιωματικοί Π.Α. Ν.Δ.445/74

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα